duurzaam beleggen

In onze maatschappij en in de zakelijke wereld neemt het belang van duurzaamheid toe en is het een onmisbaar onderdeel geworden. Consumenten kiezen steeds vaker voor producten en diensten die ethisch verantwoord zijn, en duurzaamheid is een prioriteit geworden op de agenda’s van overheidsinstanties. De Europese Commissie heeft in 2018 het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gelanceerd, gericht op het stimuleren van de transitie naar een circulaire economie. Dit actieplan introduceert nieuwe regelgeving en brengt wijzigingen met zich mee voor bestaande wetten. Op 10 maart 2021 werd de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht, een Europese verordening die van toepassing is op financiële instellingen zoals Divina Capital.

De afbeelding illustreert de essentie van de regelgeving waarbij Divina Capital transparantie biedt over de duurzaamheidsgraad van haar productaanbod. De duurzame portefeuilles van Divina Capital zijn momenteel geclassificeerd als ‘lichtgroen’ conform de SFDR Artikel 8. Dit wordt bewerkstelligd door uitsluitend te investeren in beleggingsoplossingen die aan deze categorie voldoen. Binnen de standaardportefeuilles wordt ook selectief duurzaam belegd in bepaalde subcategorieën.

Divina Capital heeft een gestructureerd kader voor duurzaam beleggen ontwikkeld. Bij de keuze voor indexoplossingen wordt duurzaamheid standaard meegenomen in de evaluatie van de kwaliteit. Een duurzame beleggingsoplossing kan opgenomen worden in de portefeuille indien deze een adequate spreiding biedt, aangezien Divina Capital consistent de voorkeur geeft aan spreiding binnen haar standaard portefeuilles.

In de selectie van beleggingsoplossingen voor de duurzame portefeuilles zijn ESG (Environmental, Social en Governance) criteria van cruciaal belang. Divina Capital evalueert of het ESG-beleid van een fonds voldoet aan internationale normen en standaarden alvorens opname in de duurzame portefeuilles. Duurzaamheid wordt binnen deze beleggingsoplossingen gestimuleerd door middel van uitsluiting, het uitoefenen van stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen en actieve betrokkenheid.

Uitsluiting

Divina Capital implementeert diverse methodieken om duurzaamheid te integreren in haar beleggingsproces, waarbij de uitsluitingsmethodiek een centrale rol inneemt. Deze aanpak betekent dat bedrijven of overheden die niet voldoen aan specifieke duurzaamheidscriteria uitgesloten worden van belegging. De fondsen die Divina Capital opneemt in haar duurzame portefeuilles ondergaan een strenge screening op basis van verschillende criteria. Volgens het duurzaam beleggingsbeleid van Divina Capital, streeft de onderneming ernaar om in haar duurzame beleggingsportefeuilles de volgende kernpunten aan te pakken:

Respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Anti-corruptie maatregelen

Milieubescherming

Daarnaast committeert Divina Capital zich aan het niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en tabaksproducten. Dit beleid weerspiegelt de toewijding van Divina Capital aan het bevorderen van duurzaamheid en ethisch verantwoord beleggen binnen haar investeringsstrategieën.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Divina Capital zet haar stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen actief in om duurzaamheidsprincipes te bevorderen. De portefeuilles die Divina Capital beheert voor haar cliënten bestaan voornamelijk uit collectieve beleggingsinstrumenten zoals ETF’s en indexfondsen. Aangezien deze fondsen door externe fondsbeheerders worden gemanaged, heeft Divina Capital niet de mogelijkheid om direct bij aandeelhoudersvergaderingen te stemmen. Echter, Divina Capital maakt gebruik van gespecialiseerde bureaus die door de fondsaanbieders worden ingehuurd om namens hen te stemmen. Deze bureaus hanteren een zorgvuldige aanpak die consistent is met het duurzaam beleggingsbeleid van Divina Capital, waarbij de nadruk ligt op het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven en het bevorderen van verantwoord bedrijfsbeheer.

Engagement

Divina Capital zet sterk in op actieve dialoog, ofwel engagement, als een sleutelstrategie om invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin het investeert. Door middel van kapitaalverschaffing streeft Divina Capital ernaar bedrijven aan te moedigen om hun ESG-beleid (Environmental, Social, and Governance) te verbeteren. Engagement wordt beschouwd als een van de fundamentele pijlers van duurzaam beleggen.

Voor de uitvoering van deze strategie maakt Divina Capital gebruik van gespecialiseerde bureaus die door de vermogensbeheerders worden ingezet om namens hen de dialoog met bedrijven te voeren. Deze bureaus zorgen voor interacties die consistent zijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van Divina Capital. Er wordt nauwgezet toegezien op de naleving van engagementrichtlijnen, om te waarborgen dat deze goed aansluiten bij het duurzaam beleggingsbeleid van Divina Capital. Dit zorgt ervoor dat de engagementactiviteiten effectief bijdragen aan het bevorderen van verantwoord ondernemen en duurzame bedrijfspraktijken.